Top » Katalog » Regulamin Sklepu Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Złóż zamówienie

soczewki kontaktowe ŁódŸ

  tel: 42 207-32-10
kom: 600-370-009
e-mail: voptyk@voptyk.pl

Koszyk więcej
...jest pusty
Producenci
  » Alcon
  » Bausch & Lomb
  » Bvlgari
  » Ciba Vision
  » Cooper Vision
  » Johnson & Johnson
  » Oakley
  » Persol
  » Prada
  » Prada Sport
  » Ray Ban


Kategorie
  » Okulary korekcyjne Bvlgari
  » Okulary korekcyjne Oakley
  » Okulary korekcyjne Persol
  » Okulary korekcyjne Prada
  » Okulary korekcyjne Prada Sport
  » Okulary korekcyjne Ray Ban
  » Okulary słoneczne Bvlgari
  » Okulary słoneczne Maui Jim
  » Okulary słoneczne Oakley
  » Okulary słoneczne Persol
  » Okulary słoneczne Prada
  » Okulary słoneczne Prada Sport
  » Okulary słoneczne Ray Ban
  » Soczewki jednodniowe
  » Soczewki dwutygodniowe
  » Soczewki miesięczne
  » Soczewki dzień i noc
  » Soczewki kolorowe
  » Soczewki toryczne
  » Soczewki progresywne
  » Soczewki na sztuki
  » Płyny pielęgnacyjne
  » Krople i kosmetyki do oczu
  » Akcesoria
  » Szkła okularowe


Wyszukiwanie


zaawansowane opcje


  Poradnik:

   » Korzyści z noszenia soczewek
   » Noszenie soczewek kontaktowych
   » Wady wzroku
   » Do jakiego kształtu twarzy...
   » Regulamin Sklepu
   » Nagrody za punkty
Regulamin Sklepu

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego voptyk.eu dostępnego pod adresem http://www.voptyk.eu . Operator Sklepu Internetowego voptyk.eu .

2. Regulamin określa w szczególności:

 • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

 • warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: - wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Sklepu,
  - zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,

 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • tryb postępowania reklamacyjnego.


3. Operatorem Sklepu Internetowego voptyk.eu jest firma Voptyk Mirosława Krysiak z siedzibą w Łodzi przy ul. Limanowskiego 125 lok 15, 91-340 Łódź, NIP: 726-160-40-77, Regon: 101332209, Tel. (+48 42) 239 40 15 , fax (+48 42) 239-40-15.

4. Operator Sklepu Internetowego voptyk.eu świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§ 2 DEFENICJE


1. Operator Sklepu, Sprzedający - Operator Sklepu Internetowego voptyk.eu, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu;

2. Użytkownik, Kupujący - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Przedsiębiorca - Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),

4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Sklep - Sklep Internetowy voptyk.eu dostępny pod adresem internetowym http://www.voptyk.eu

6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,

7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

8. Konto Użytkownika - miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego voptyk.eu oraz świadczy usługę "Newsletter".

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego voptyk.eu w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

5. Zamówienia, w sposób określony w § 6., można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji, klikając opcję "kupuję bez rejestracji". W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone Konto Użytkownika.

6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

7. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży
i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Kupującym.

8. Cennik dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

 • Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,

 • Włączoną obsługę Java Script,

 • Włączoną obsługę plików Cookies,

 • Aktywny adres e-mail.


2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

2. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym voptyk.eu bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych, ułatwianie skorzystanie z punktów lojalnościowych, gromadzonych w związku z wykonanymi zakupami w przyszłości, śledzenie stanu realizacji zamówienia oraz szybsze zakupy soczewek w przyszłości (możliwość ponowienia poprzedniego zamówienia).

3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

4. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

 • Aktywny adres e-mail,

 • Hasło do Konta Użytkownika,

 • Imię i nazwisko,

 • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 • Numer telefonu.


5. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

 • Aktywny adres e-mail,

 • Hasło do Konta Użytkownika,

 • Firma,

 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

 • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,

 • Numer telefonu.


6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzający rejestrację. Jego otrzymanie kończy proces rejestracji Użytkownika. Prosimy o sprawdzenie poprawności podanych podczas rejestracji danych. W razie rozbieżności prosimy
o kontakt lub zmianę poprzez Konto Użytkownika.

7. Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 13.

8. Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 7 dni składając reklamację w sposób wskazany § 12 Regulaminu.

9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

 • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

 • spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,

 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

 • potwierdzam dokonanie badania wzroku w salonie optycznym, a także stwierdzam że parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań,

 • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w celach marketingowych i statystycznych,

 • wyrażam zgodę na przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Operatora (Operator może używać zagranicznych serwerów),

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Sklepu,

 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu, a także informacji handlowych (reklam) Operatora,

 • wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Sklepu i jakości obsługi.

 • Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie swojego adresu e-mail firmie Ceneo S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie przez voptyk.eu oraz Ceneo S.A. jego danych osobowych - w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią
  o dokonanej transakcji w Sklepie voptyk.eu (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).


10. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

11. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności
w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

12. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne
z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

13. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

 • działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji,

 • Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

 • Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

 • podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą
  a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.


14. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Sklepu może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

15. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

16. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

17. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

§ 6. WARUNKI SPRZEDAŻY


1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego voptyk.eu

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego voptyk.eu są: Sprzedający oraz Kupujący.

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak
i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:

 • podać dane wymagane do rejestracji, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz

 • zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.


4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz
z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

5. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Kupujący nie może nabyć więcej niż 20 sztuk tego samego lub podobnych towarów.

6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego,
z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10.

7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9:00 - 17:00.

8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:

 • wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

 • dodania ich do koszyka,

 • wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

 • zalogowania do Konta Użytkownika w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

 • dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Użytkownik niezarejestrowany.

 • kliknięcia przycisku "kupuję".


9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:

 • zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

 • odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

 • propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Użytkownika.


10. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu voptyk.eu podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

11. Punkty z programu lojalnościowego, kupony oraz kody rabatowe nie łączą się ze sobą.

12. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

12. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

13. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: voptyk@voptyk.pl.

14. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu - indywidualnie dla każdego typu soczewek. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych
z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Operator Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.

15. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.

16. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie lub po informacji o przesyłce pobraniowej (jeśli zaksięgowanie lub informacja nastąpi do godz. 15.00), z zastrzeżeniem ust.7 .

17. Informacje na temat punktów odbioru osobistego znajdują się na stronie

18. Cennik kosztów dostawy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY


1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

2. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi
w wypadku:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),

 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 • dostarczania prasy,

 • usług w zakresie gier hazardowych.


3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik powinien niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 1, skontaktować
się z Operatorem Sklepu mailowo na adres: voptyk@voptyk.pl, lub telefonicznie pod nr tel.: (+48 42) 239-40-15.

4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym,
z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz
z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Zwracany towar powinien być opakowany tak, aby zapewnić jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

5. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika konto bankowe.

6. W przypadku zwrotu pieniędzy dla Klienta na zagraniczny rachunek bankowy, Operator Sklepu dokonuje przelewu wyłącznie
z zaznaczoną opcją SHA, polegającą na tym że koszty banku wysyłającego pokrywa Operator Sklepu, a koszty banków trzecich pokrywa Klient.

§ 8. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON


1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy voptyk.eu oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.

3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.

5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały
z jego winy.

2. Operator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania przez Użytkownika, w trakcie składania zamówienia, nieprawidłowych danych dotyczących parametrów soczewki, czego skutkiem jest złe dopasowanie soczewki.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.

4. Operator Sklepu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Operatora Sklepu.

§ 10. PŁATNOŚCI


1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

 • Przelewem na rachunek bankowy,

 • Przy odbiorze, czyli za pobraniem,

 • Przy odbiorze osobistym,

 • Kartą kredytową,

 • Przelewem SEPA, z możliwością zaznaczenia opcji SHA.


2. Dane do przelewu: "Voptyk Mirosława Krysiak ul.Limanowskiego 125 lok 15 91-340 Łódź, BRE BANK, nr konta: 45-1140-2004-0000-3802-7410-6999, SWIFTBREXPLPWMBK"

3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

5. W przypadku płatności poprzez system SEPA, Kupujący oświadcza i zapoznał się z zasadami płatności oferowanymi przez operatorów tych usług i będzie się do nich stosował.

6. W przypadku dokonania zakupów o łącznej wartości przekraczającej 400 polskich złotych (PLN), Operator Sklepu zobowiązuje się pokryć koszty przesyłki. Darmowa wysyłka nie dotyczy przesyłek zagranicznych i pobraniowych.

 

§ 11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

3. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Sklepu i jakości obsługi.

4. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

5. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji lub za pomocą telefonu lub poczty e-mail.

6. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego voptyk.eu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

8. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,

 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 • informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

9. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

10. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody
i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie,
a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

11. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

12. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.

13. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.

14. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 12. REKLAMACJE


1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 • Imię i nazwisko,

 • numer zamówienia

 • opis niezgodności towaru z umową,

 • datę zakupu


2. Zastosowanie się do ust. 1 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

4. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:

 • w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,

 • jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,

 • jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Kupującego.

5. Klient zobowiązany jest przesłać soczewki do Operatora Sklepu, z zachowaniem reguł ostrożności. Reklamowane soczewki powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem (zanurzone w płynie pielęgnacyjnym) i opakowane
w sposób, zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.

6. W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez voptyk.eu do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia. W przypadku przekazania soczewek do ekspertyzy Klient zostanie poinformowany
o jej wyniku listem zwrotnym od producenta.

7. Sklep internetowy voptyk.eu nie uwzględnia reklamacji obejmujących:

 • pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)

 • złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę.

 • brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka.

 • używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym: - doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra,- zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę, - doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy,- używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.

8. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane soczewki mogą być przesłane do Klienta, na jego koszt (po wcześniejszym przelewie na konto) lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy voptyk.eu w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.

4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia